LST ISO 14001:2015
Atgal

KOKYBĖS IR APLINKOS APSAUGOS POLITIKA

“ALGORITMŲ SISTEMOS” strategija

Savo veiklą mes nukreipiame ir organizuojame vadovaudamiesi klientų esminiais poreikiais, jų veiklos bei verslo tikslais ir siekiais. 
 
Mūsų misija yra kurti ir diegti IT produktus (programinę įrangą), kurie padėtų įmonėms bei organizacijoms didinti jų veiklos efektyvumą ir gerinti rezultatų kokybę.
 
Veikla nukreipta į tuos rinkos segmentus, kuriuose klientams suteikiant programinės įrangos bei IT produktų kūrimo ar diegimo paslaugas užtikrinamas įmonės pelningumas ir verslo tęstinumas: valstybinį sektorių, savivaldybes bei su jomis susijusias įmones, tiražuojamus IT produktus bei pardavimus kitų šalių rinkose.
 
Uždavinys, kurį mes sprendžiame savo paslaugomis - padėti klientams optimizuojant ir tobulinant jų veiklos procesus ir siekiant geresnių verslo rezultatų. Šį uždavinį mes sprendžiame kurdami klientams naujus IT sprendimus ir diegdami naujus ir pritaikytus IT produktus.
 
Veikla organizuojama vadovaujantis išskirtine kompetencija, užtikrinančia konkurencinį pranašumą ir klientų pasitikėjimą: pasirinkto segmento klientų esminių poreikių, jų veiklos bei verslo tikslų ir siekių suvokimu, geromis ir pastoviai gilinamomis pasirinktų IT technologijų žiniomis, sutvarkytais įmonės kokybės valdymo procesais, vadovų projektų valdymo patirtimi, užtikrinančiais, kad klientams sutartus reikalavimus atitinkantis IT produktas būtų sukurtas ir įdiegtas nustatytu laiku.

”ALGORITMŲ SISTEMOS” strategijos įgyvendinimo svertai:

 • Konkurencinės galios stiprinimas. Gilinti ir plėsti turimas pirmaujančias vertikalias bei nišines kompetencijas ir išnaudoti jas konkurenciniam pranašumui išlaikyti. Pristatyti klientams patrauklų kokybės ir kainos derinį.
 • Inovacijos ir plėtra. Išnaudojant turimas kompetencijas ir bendradarbiaujant su išoriniais partneriais (kitomis įmonėmis, mokslo įstaigomis ir pan.), kurti naujus produktus bei paslaugas, taip pat plėtoti naujas verslo idėjas, kurių dėka galima būtų užimti naujas vertikalias rinkas bei nišas.
 • Veiklos efektyvumas - panaudojant pakartotinius sprendimus bei automatizuotas gamybos priemones. Veikimą rinkoje orientuoti į turimas vertikalias kompetencijas, o darbo technologiją ir įrankius pasirinkti taip, kad turimi bei naujai kuriami sprendimai ir programiniai moduliai būtų tinkami daugkartiniam pakartotinam jų panaudojimui. Gamyboje naudoti automatizuoto projektavimo, programavimo, testavimo įrankius.
 • Kompetentingi ir motyvuoti darbuotojai. Vykdyti darbuotojų mokymąsi ir sertifikavimą, tobulinti įmonės darbuotojų motyvacinę sistemą.
 • Teikiamų paslaugų ir produktų kokybė. Vykdyti kokybės sistemos plėtrą, diegti standartus atskiroms veikloms: projektų valdymui, gamybai, palaikymui, informacijos apsaugai.
 • Racionalus energijos ir gamtos išteklių naudojimas bei poveikio aplinkai mažinimas. Tausoti energijos ir gamtos išteklius, didinti darbuotojų sąmoningumą aplinkos apsaugos srityje, nuolat gerinti aplinkos apsaugos vadybos sistemos rezultatyvumą.
 • IT partnerystė. Santykiuose su svarbiausiais klientais prisiimti racionalią dalį ilgalaikės atsakomybės už tų klientų IT funkcijų stabilų ir efektyvų vykdymą ir plėtojimą.

”ALGORITMŲ SISTEMOS” politika

 • Kliento poreikių patenkinimas yra mūsų tikslas Nr. 1. Siekdami šio tikslo, mes vadovaujamės šiais principais:
 • Būti pripažįstami klientų ir tiekėjų, kaip atvira naujovėms kompanija, priimanti kūrybingus ir iniciatyvius sprendimus;
 • Teikti produktus ir paslaugas, kurie atitinka įstatyminę bazę ir patenkina kontraktų reikalavimus;
 • Išskirti procesus, kurie yra svarbiausi siekiant verslo tikslų ir susieti šiuos procesus su verslo, informacijos saugumo bei kokybės tikslais;
 • Viešai pateikti informaciją apie mūsų vykdomą kokybės, aplinkos apsaugos politiką bei informacijos saugos politiką įmonės internetinėje svetainėje, bei skleisti ją kitais tinkamais būdais;
 • Toliau vystyti vadybos sistemas, atsižvelgiant į: klientų lūkesčius, valdžios institucijų nuostatus, tarptautinius kokybės, aplinkos apsaugos, informacijos saugos standartus;
 • Ugdyti darbuotojų profesionalumą, našumą, lankstumą ir atvirumą naujovėms;
 • Matuoti produktų ir procesų kokybę, ją vertinti, tobulinti ir fiksuoti dokumentuose.
 • Tausoti energijos ir gamtos išteklius;
 • Vykdyti taršos prevenciją ir įgyvendinti atliekų tvarkymo procedūrą;
 • Laikytis aplinkos apsaugos įstatymų, normatyvinių dokumentų, galiojančių Lietuvos Respublikoje bei įmonės prisiimtų reikalavimų aplinkos apsaugos srityje;
 • Didinti darbuotojų, klientų, partnerių sąmoningumą aplinkos apsaugos srityje;
 • Didinti netiesioginį indėlį aplinkosaugai, kuriant ir diegiant informacines sistemas atliekų tvarkytojams, valdytojams ir kitiems susijusiems asmenims;
 • Nuolat gerinti aplinkos apsaugos vadybos sistemos rezultatyvumą, periodiškai peržiūrint politiką, tikslus ir uždavinius.