Įgyvendinti projektai
Atgal
"Lietuvių šneka valdomos paslaugos (LIEPA)"

Pažymime, kad UAB "Algoritmu sistemos" (įmonės kodas 125774645) sėkmingai, tinkamai ir laiku įvykdė sutarti „Lietuviu šneka valdomos paslaugos (LIEPA) informacinės sistemos sukūrimas, diegimas ir susijusios paslaugos". Sutarties įgyvendinimo metu sukurta ir įdiegta informacine sistema LIEPA IS, elektroninės paslaugos vartotojams.

Sukurta technologinė infrastruktūra (specialių laboratorijų įrengimas, modernaus lietuvių kalbos sintezatoriaus sukūrimas, šnekos atpažinimo variklių sukūrimas ir kt.) Sistema sudaro galimybes kurti tikslinėms grupėms skirtas lietuvių kalbos skaitmeninimo paslaugas, mokslininkams atlikti mokslinius tyrimus ir plėsti turimas žinias. Projekto metu kuriamos paslaugos išskirtos į dvi dalis pagal tikslines naudotojų grupes:

1) Visai visuomenei skirtos paslaugos.

2) Specifinėms grupėms skirtos paslaugos.

Vilniaus universitetas


Atliekų tvarkytojų valstybės sukūrimo paslaugos ATVR

ATVR projekto paskirtis- Įmonių kurios superka, veža bei apdoroja atliekas registras. Prekiaujančių atliekomis ir jų tarpininkai, įmonės kurios atliekų susidarymo vietoje pavojingasias atliekas laiko ilgiau kaip 6 mėn, o nepavojingiąsias ilgiau kaip vienus metus yra taip pat registruojami ATVR programos.

Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministerija

                        

Jaunimo ir vaikų informavimo ir konsultavimo informacinė sistema JAVAKIS

Informacinių technologijų priemonėmis informuoti bei konsultuoti jaunimą, vaikus, įtėvius bei globėjus, administruoti jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektus, tikrinti jaunimo darbuotojų kvalifikaciją, juos sertifikuoti.

(Diegiamas)

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
   
Elektroninė rinkimų sistema LitVote

Informacinė sistema LitVote skirta užtikrinti Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų komisijos ir apygardų rinkimų komisijų funkcijų vykdymą, organizuojant ir vykdant rinkimus, politinės kampanijos ir politinių partijų finansavimo kontrolę, rinkimų dienos informacijos tvarkymą, rinkimų bei politinės kampanijos ir politinių partijų finansavimo informacijos publikavimo (viešinimo) internete funkcionalumą, įskaitant ir elektronines paslaugas rinkėjams.

Lietuvos Respublikos Vyriausioji rinkimų komisija

„Šios sistemos tikslas – optimizuoti ir centralizuoti institucijos duomenų tvarkymą ir skelbimą, užtikrinti, kad visos IT sistemos veiktų sklandžiai, informacija būtų atnaujinama ir vartotojams pateikiama operatyviai.“

Zenonas Vaigauskas
Komisijos pirmininkas
Kokybės vadybos sistemos diegimo bei piliečių aptarnavimo gerinimo paslaugos (KVS)

Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - VDI) įdiegta Kokybės vadybos sistemos diegimo bei piliečių aptarnavimo gerinimo sistema (KVS), skirta pagerinti Valstybinės darbo inspekcijos veiklą bei teikiamas paslaugas, efektyviau kontroliuoti darbuotojų saugos ir sveikatos saugos būklę šalies įmonėse.

Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

„UAB „Algoritmų sistemos“ įvykdytas projektas leido įdiegti pažangią, tarptautinius standartus atitinkančią rizikos vertinimo informacinę sistemą. Ši sistema, pagrįsta savęs įsivertinimu, skirta pagerinti VDI vidaus procesus, o rodiklių matavimas leis priimti objektyvia informacija grįstus sprendimus tobulinant veiklą, pastebėti kylančias problemas ir jas laiku bei efektyviai išspręsti.“ 

Vilius Mačiulaitis
LR vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius
Informacinė sistema ATRIS – rinkliavos už komunalines atliekas administravimo sistema

Programa ATRIS skirta įmonėms, kurioms pavesta administruoti rinkliavą už komunalines atliekas. ATRIS programiškai atlieka rinkliavos už komunalines atliekas administravimo funkcijas : įmonių ir/arba gyventojų duomenų bazių kaupimas, mokesčių skaičiavimas, pranešimų/sąskaitų formavimas, mokėjimų ir skolininkų kontrolė, visų lygių duomenų analizė.

UAB „Alytaus regioninis atliekų tvarkymo centras“

"UAB Algoritmų sistemos" įdiegta informacinė sistema leidžia efektyviai administruoti rinkliavą už atliekas ir automatizuoti procesus, kuriuos būtina atlikti vykdant šią veiklą." 

Algirdas Reipas
Direktorius
Atliekų tvarkymo programinė įranga - atliekų apskaitos, klientų aptarnavimo bei logistikos informacinė sistema

Sprendimas apima: aplinkosauginę atliekų apskaitą, klientų informacijos administravimą, paslaugų pardavimą, atliekų surinkimo užsakymų valdymą bei maršrutų autotransporto priemonėms optimizavimą. Sistema integruota su buhalterine apskaita, leidžia klientams Internetu pateikti užsakymus bei matyti informaciją apie gautas paslaugas bei atsiskaitymus. Sprendimas garantuoja tikslią ir efektyvią atliekų apskaitą, įstatymais numatytų aplinkosauginių dokumentų formavimą bei klientų aptarnavimą.

UAB "Žalvaris"

"Su UAB “Algoritmų sistemos” pradėjome dirbti dar 2008 metais. Tada kilo idėja panaudoti kompiuterizuotą atliekų vedimo programą, pakeičiant iki tol naudotas EXCEL lenteles. Darbas ir vystymo procesas truko ne vienerius metus, programa tobulinta ne vieną kartą. Pasiektas bendras rezultatas tenkina. Tikimės, kad ir toliau, bendradarbiavimas išliks toks pat produktyvus."

Sigitas Ašmonas
Komercijos direktorius
Stipendijų ir finansinės paramos studentams IS „PARAMA“ platformos sukūrimo paslaugos

Informacinė sistema „PARAMA“ skirta pateiktų duomenų apie finansinės paramos gavėjus kaupimui, teikimui, sisteminimui ir analizei, reikalingai efektyviam valstybės lėšų administravimui. Suprogramuotos 6 posistemės (Vartotojų aptarnavimo – skirta pirminių duomenų priėmimui iš juridinių ir (ar) fizinių asmenų; Sistemos administravimo – skirta apsaugos organizavimui, duomenų kopijų kūrimui ir duomenų atstatymui, vartotojų administravimui; Socialinių stipendijų – skirta socialinės stipendijos gavėjų duomenų kaupimui, analizei, tvarkymui; Lėšų grąžintojų – skirta lėšų grąžintojų duomenų kaupimui, analizei, tvarkymui, ir kitos). Suprogramuoti duomenų mainai su kitomis sistemomis ir registrais.

Valstybinis studijų fondas

„IS „PARAMA“  įgalina automatizuotai administruoti finansinę paramą aukštųjų mokyklų studentams.“

 

Jūratė Marcinkevičienė
Vyriausioji specialistė
Savivaldybių žemės nuomos mokesčio skaičiavimo informacinė sistema MASIS

Tai lanksti valstybinės žemės nuomos mokesčiui skaičiuoti ir apskaityti savivaldybėse skirta informacinė sistema, apimanti reikalingų mokesčiui paskaičiuoti pirminių duomenų paruošimą, žemės nuomos sutarčių registravimą, mokesčio lengvatų suteikimą ir mokesčio paskaičiavimą, deklaracijų (pranešimų) mokėtojams suformavimą ir išspausdinimą, mokestinių prievolių suformavimą ir jų vykdymo kontrolę bei daugelį kitų uždavinių.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

„UAB „Algoritmų sistemos“ sukurta MASIS informacinė sistema leido pasiekti greitesnį, tikslesnį ir efektyvesnį klientų aptarnavimą bei pagerinti mūsų vykdomos veiklos organizavimą.“

Klaudija Leonė
Mokesčių skyriaus vedėja
ATAPAS atliekų apskaitos informacinė sistema

ATAPAS programinė įranga skirta įmonėms, vykdančioms atliekų bei antrinių žaliavų apskaitą: atliekų gamintojams ir tvarkytojams – surinkėjams, importuotojams ir eksportuotojams, pervežėjams bei perdirbėjams. Pagrindinės funkcijos: atliekų registravimas; atliekų klasifikavimas pagal paruoštus klasifikatorius; filialų/atliekų surinkimo aikštelių administravimas; įmonės kontaktų - atliekų turėtojų, gavėjų administravimas; aplinkosauginių žurnalų, standartizuotų arba individualių ataskaitų ir kt. dokumentų formavimas ir spausdinimas.

AB "Vakarų laivų gamykla"

 „<...> Diegiant programą UAB „Algoritmų sistemos“ specialistai geranoriškai pašalino pastebėtas programoje naudojamų įrašų ir apskaitos formų neatitiktis, atsižvelgė į teiktus pasiūlymus, pravedė darbuotojų mokymus.
<...> pastebėjome, kad įsisavinus „A. Apskaita“ programos įrankius ir valdymo pricipus, palengvėja į programą suvestų duomenų tvarkymas ir ataskaitų rengimas.“

Gintautas Jurgėlas
Vyriausias ekologas
Informacinė sistema transporto srities įmonėms - TRANS. & FORWARDING

TRANS. & FORWARDING – tai informacinė sistema krovinių pervežimo ir ekspedijavimo paslaugas teikiančioms įmonėms. Programa sukurta įvertinus sėkmingai augančių įmonių poreikius ir naujausias informacinių technologijų panaudojimo tendencijas.

UAB "Eksea"

"Partnerystėje su UAB „Algoritmų sistemos“ įvykdytas projektas leido įdiegti pažangią, tarptautinius standartus atitinkančią informacinę sistemą, kuri visiškai atitinka mūsų įmonės lūkesčius bei padeda optimizuoti įmonės veiklą. Mes aukštai vertiname „Algoritmų sistemų“ specialistų darbo kokybę, operatyvų reagavimą į iškilusias problemas bei itin greitą jų sprendimą."

Rimvydas Savickas
Direktorius